มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
»

สรุปรายงานผลการเข้าร่วมเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”

Posted in ประกันคุณภาพ | Leave a comment

สรุปกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โครงการการจัดการความรู้ด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2556 กิจกรรมการระดมความคิด ครั้งที่ 1 (ประเด็นที่ 1)

Posted in ประกันคุณภาพ | Leave a comment

สรุปกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โครงการการจัดการความรู้ด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2556 กิจกรรมการระดมความคิด ครั้งที่ 1(ประเด็นที่ 2)

Posted in ประกันคุณภาพ | Leave a comment

สรุปรายงานผลการเข้าร่วมเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน”

Posted in ประกันคุณภาพ | Leave a comment

การประยุกต์ใช้ Dropbox เพื่อการเรียนการสอน

Posted in ประกันคุณภาพ | Leave a comment

องค์ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการ IT

Posted in ประกันคุณภาพ | Leave a comment

องค์ความรู้ เรื่อง การบริการวิชาการแก่สังคมแบบมีส่วนร่วม

Posted in ประกันคุณภาพ | Leave a comment

องค์ความรู้ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

Posted in ประกันคุณภาพ | Leave a comment

องค์ความรู้ เรื่อง กระบวนการจัดการเรียนการสอนใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน

Posted in ประกันคุณภาพ | Leave a comment

แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2555

Posted in ประกันคุณภาพ | Leave a comment

Recent Posts

Default utility Image สรุปรายงานผลการเข้าร่วมเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”

เรื่องล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

    Recent Posts

    Recent Posts

    Default utility Image สรุปรายงานผลการเข้าร่วมเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”
    Default utility Image สรุปกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โครงการการจัดการความรู้ด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2556 กิจกรรมการระดมความคิด ครั้งที่ 1 (ประเด็นที่ 1) สรุปกิจกรรมที่ 1 ประเด็น1_ลงรูป
    Default utility Image สรุปกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โครงการการจัดการความรู้ด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2556 กิจกรรมการระดมความคิด ครั้งที่ 1(ประเด็นที่ 2) สรุปกิจกรรมที่ 1 ประเด็น2_ลงรูป
    Default utility Image การประยุกต์ใช้ Dropbox เพื่อการเรียนการสอน
    Default utility Image องค์ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการ IT

    Recent Posts

    Default utility Image Default utility Image Default utility Image Default utility Image Default utility Image

    Recent Posts

    Default utility Image สรุปรายงานผลการเข้าร่วมเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”
    Default utility Image สรุปกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โครงการการจัดการความรู้ด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2556 กิจกรรมการระดมความคิด ครั้งที่ 1 (ประเด็นที่ 1) สรุปกิจกรรมที่ 1 ประเด็น1_ลงรูป
    Default utility Image สรุปกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โครงการการจัดการความรู้ด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2556 กิจกรรมการระดมความคิด ครั้งที่ 1(ประเด็นที่ 2) สรุปกิจกรรมที่ 1 ประเด็น2_ลงรูป
    Default utility Image การประยุกต์ใช้ Dropbox เพื่อการเรียนการสอน
    Default utility Image องค์ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการ IT

    Tag Cloud